Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo
in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

OPERACIJA SADJARSTVO

Operacija »Sadjarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Opis podpore „pomoč za zagon kmetije za mlade kmete“

Miha Meško je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 . Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) .

POVZETEK

Miha Meško je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2021. Na kmetiji bo povečal obseg proizvodnih kapacitet, povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlad prevzemnik se bo na kmetiji tudi zaposlil ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kmetija, ki jo je prevzel Miha, je usmerjena v „integrirano pridelavo“, smer sadjarstvo. Povečal bo obseg obdelave kmetijskih zemljišč, poleg jabolk bo prideloval tudi hruške in višnje. Z naložbami v osnovna sredstva bo uvedel inovacije na kmetiji in prispeval k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Miha se bo na kmetiji tudi zaposlil.

CILJI

Na kmetiji imajo naslednje cilje:

  • povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3% glede na vstopne kapacitete ha PKP
  • povečanje vrst tržnih proizvodov
  • nakup informacijske-komunikacijske tehnologije za potrebe kmetijskega gospodarstva
  • ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetijskega gospodarstva- zbiranje meteorne vode v kapacatitete najmanj 10 kubikov
  • vključitev v sheme kakovosti hrane
  • vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti
  • udeležba v mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih s tujimi jeziki, v obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili,...
  • ohranjanje kmetijske proizvodnje glede na vstopne ha PKP

PRIČAKOVANI REZULTATI

Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.

Višji prihodek in dohodek na kmetiji.

Zaposlitev na kmetiji.

 

9.JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2018

 - leta 2018 smo bili uspešni pri prijavi na javnem razpisu 4.1. PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA. Uredili in pripravili smo zemljišča za trajni nasad jablan in hrušk. Posadili smo 2800 sadik jablan sorte "gala" in 980 sadik hrušk "viljamovka" in 980 sadik hrušk "konferans". Oba nasada sta pokrita s protitočno mrežo. Uredili smo tudi travniški nasad višenj različnih sort in ga zatravili ter s tem zmanjšali vpliv erozije. 

- cilj s to naložbo je, da pridelamo večjo količino jabolk sorte "gala", katera je v našem okolju najbolj iskana in tržno zanimiva. Ker bi radi potrošnikom ponudili več vrst sadja smo se odločili, da posadimo še hruške in višnje. S tem postanemo na trgu tudi bolj konkurenčni. 

- pričakovani rezultatI: povečan obseg in raznovrstnost pridelkov na kmetiji, višji prihodek na kmetiji, večja površina zavarovanih nasadov pred točo,...